Назад до списку

ПРОГРАМА проведення заходів рекламного характеру ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»з подарунком

18.05.2020

ПРОГРАМА проведення заходів рекламного характеру ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»з подарунком

1. Мета створення Програми:

популяризація добровільного страхування життя, рекламування ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», сприяння найбільш ефективному просуванню та підвищенню інтересу потенційних споживачів до програми добровільного страхування життя за програмою «SmartLifeCapital».

2.Заходи, передбачені Програмою:

заходи, які полягають у стимулюванні Страхувальників для укладання договорів добровільного страхування життя з ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» та створенні сприятливих умов для просування добровільного страхування життя (в т.ч. добровільне страхування життя за програмою «SmartLifeCapital»), створення попиту та формування інтересу потенційних споживачів на послуги по страхуванню життя (далі - Заходи).

3.Організатор Заходів (далі –Компанія)

ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ». Організатор має право залучати до здійснення Заходів третіх осіб.

4. Учасники заходів

Громадяни України віком від 18 років до 65 років, що уклали з Компанією Договори страхування за програмою «SmartLifeCapital», сплатили страховий платіж за Договором на рахунок, вказаний в Договорі, та належним чином виконали всі умови Заходів, що викладені в цій Програмі.

5. Не мають право брати участь в Заходах

Особи, що відмовилися або не можуть укласти Договір відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

6. Термін проведення Заходів

З 29.04.2020 р. до28.04.2021 р. включно.

7.Територія проведення

Заходи проводяться на всій території України.

8. Подарунок під час терміну дії Заходів, що передається Учаснику

Подаруноквартістю 0,01 грн., якій включає в себе доступ до Сервісу «ЛІКАР ОНЛАЙН» на надання медичних послуг за допомогою телемедицини, якійрозміщенний на сайті likaronline.com.ua, та інформацію про можливість проходження лабораторних обстежень в ТОВ «Медична лабораторія» відповідно до обраного Пакету.

9. Назва і опис Подарунків та їх кількість:

9.1. Договір добровільного страхування життя за програмою«SmartLifeCapital», Страхувальник отримує Подарунок, який містить у собі доступ до Сервісу «ЛІКАР ОНЛАЙН» (Програма №1:Безлімітні консультації терапевта / педіатра і 5 консультацій вузьких фахівців);

9.2. Договір добровільного страхування життя за програмою «SmartLifeCapital +», Страхувальник отримує Подарунок, який містить у собі доступдо Сервісу «ЛІКАР ОНЛАЙН»(Програма №5: Безлімітні консультації терапевта / педіатра і вузьких фахівців для сім'ї (чоловік / дружина + всі діти) та Пакет лабораторних обстежень "Стандарт"* від ТОВ«Медична лабораторія».

9.3. Договір добровільного страхування життя за програмою«SmartLifeCapitalPremium», Страхувальник отримує Подарунок, який містить у собі доступ до Сервісу «ЛІКАР ОНЛАЙН» (Програма №5: Безлімітні консультації терапевта / педіатра і вузьких фахівців для сім'ї (чоловік / дружина + всі діти)та Пакет лабораторних обстежень «Здоров'я чоловіка» / «Здоров'я жінки»** від ТОВ «Медична лабораторія».

Пакет лабораторних обстежень може бути використаний протягом дії договору страхування, але не в перші три місяці його дії.

До одного укладеного Договору страхування за цією програмою видається один відповідний Подарунок.

* «Стандарт»: Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, Глюкоза, Холестерин, Загальний аналіз крові (12 показників).

• «Здоров'я чоловіка»:Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Креатинін, Сечовина, Холестерин, Загальний аналіз крові (12 показників), Аналіз сечі загальний (ЗАС), Глікозильований гемоглобін (HbA1c), Тестостерон загальний (TES), Тиреотропний гормон (TSH), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Простато-специфічний антиген загальний (PSA);

• «Здоров'я жінки»:Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Креатинін, Сечовина, Холестерин, Загальний аналіз крові (12 показників), Аналіз сечі загальний (ЗАС), Глікозильований гемоглобін (HbA1c), Тиреотропний гормон (TSH), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркер яєчників (СА 125), Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини.

10.Порядок отриманняподарунків:

Учасники Заходів отримують Подарунки, визначені п.9.1. – 9.3. цієї Програми, у наступному порядку:

- Подарунок, вказаний в п. 9.1. Програми, отримує Учасник, який уклав Договір страхування з розміром щорічного страхового платежу 1000,00 грн. та надав Компанії платіжний документ, що свідчить про його сплату.

- Подарунок, вказаний в п.9.2. Програми отримує Учасник, який уклав Договір з розміром щорічного страхового платежу 2500,00 грн. та надав Компанії платіжний документ, що свідчить про його сплату.

- Подарунок, вказаний в п. 9.3. Програми, отримує Учасник, який уклав Договір страхування з розміром щорічного страхового платежу 3500,00 грн. та надав Компанії платіжний документ, що свідчить про його сплату

11. Кількість Подарунків, що надаються Учасникам Заходів.

При укладанні одного Договору, що відповідає умовам п. 10 цієї Програми, Учасник Заходу отримує один із вказаних в п. 9 цієї Програми Подарунків.

12. Детальна інформація про Заходи, Програму та її умови розміщена.

На сайті www.aska-life.com.ua

13. Зміни, доповнення до Програми та Заходів. Набрання чинності такими змінами.

Програма та умови Заходів можуть бути змінені, доповнені та затверджені Компанією протягом усього терміну проведення Заходів. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на веб-сайті Компанії (визначений в п. 12), якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Програми.

14. Відповідальність

14.1. Компанія не несе відповідальності за використання Учасниками Заходів відповідних послуг, які були отримані в якості Подарунка Заходів після отримання їх Учасниками.

14.2. Відповідальність за якість послуг, що є Подарунком, несе їх виконавець.

14.3.Компанія не несе відповідальності за не надання Подарунків Учасникам Заходів, виконання Пакету послуг за Програмою у разі настання обставин непереборної сили.

15. Зміна кількості Подарунків.

Компанія залишає за собою право змінювати кількість Подарунків або включити до Заходів додаткові Подарунки, не передбачені цією Програмою. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Компанія повідомить про них у порядку, передбаченому п. 13 цієї Програми.

16. Доходи у вигляді подарунків вартістю 0,01 грн. не підлягають оподаткуванню згідно з чинним законодавством України.

17.Особам, що не мали права брати участь в Заходах, будь-які подарунки надаватися не будуть.

18.Учасники Заходів не мають права надавати засобам масової інформації відомості про свою участь в Заходах без попередньої письмової згоди на це Компанії.

19.Заміна Подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заміна одного з Подарунків на будь-який інший Подарунки не допускається.

20. Втрата Подарунку не тягне за собою дострокового розірвання Договору.

21. Учасник Заходів, уклавши Договір, має право відмовитися від Подарунка. При цьому страхова сума за Договором не змінюється.

22. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цієї Програми, та/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Компанією. При цьому рішення Компанії є остаточним і оскарженню не підлягає.

23. Беручи участь у Заходах, Учасник Заходів тим самим підтверджує факт ознайомлення з даною Програмою і свою повну та безумовну згоду з її умовами та правилами. Порушення Учасником Заходів Програми або відмова Учасника від належного виконання цієї Програми вважається відмовою Учасника Заходів від участі в Заходах та отримання подарунків. При цьому така особа не має права на одержання від Компанії та/або Виконавців будь-якої компенсації.