Документи

Аудиторський висновок
Звіт про корпоративне управління
Звіти з ЕЦП
Річна звітність
Аудиторський висновок
Звіт про корпоративне управління
Згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:
Стаття 12. Право клієнта на інформацію
1. Інформація про особу, яка надає фінансову послугу:

Найменування особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
АСКА-ЖИТТЯ”, скорочене найменування: ПрАТ “УАСК АСКА-ЖИТТЯ”.
Місцезнаходження: 03186,м. Київ, Солом’янський район, вулиця Авіаконструктора Антонова,
буд. 5.
Контактний телефон: (044) 492-84-92
Адреса електронної пошти: office@aska-life.com.ua.
Адреси, за якими приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 03186, м. Київ,
Солом’янський район, вулиця Авіаконструктора Антонова, буд. 5.

Кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу:

– кількість акцій – 0 штук;
– розмір часток – 0,00 %.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності):

ПрАТ “УАСК АСКА-ЖИТТЯ” здійснює страхову діяльність, в тому числі за участю страхових посередників (агентів, брокерів) на підставі відповідних договорів про надання посередницьких послуг. Інформування Клієнта щодо найменування особи, яка надає послуги страхового посередника (при укладенні конкретного договору страхування за посередництва такої особи) здійснюється індивідуально щодо кожного випадку, у порядку, встановленому законодавством, в процесі підготовки до укладення відповідного договору страхування.

Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», Серія А01 № 532218. Дата проведення державної реєстрації 08.07.2003 р. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 21.04.2011 р.

Інформація щодо включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи – Приватне акціонерне товариство «Українська
акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», Серія СТ № 252, видане 21.08.2004 р.

Інформація щодо наявності у фінансової установи права на надання відповідної фінансової послуги:

ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» має право на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування життя на підставі ліцензії – Серія АВ № 500013, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Строк дії ліцензії з 11.03.2004 безстроковий.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності фінансової установи:
Національний банк України
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9
Телефон: 0 800 505 240
Сайт: https://bank.gov.ua/ua/contacts/contacts-details
2. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання:

Фінансова установа надає послуги у формі добровільного страхування життя. Порядок та умови надання послуг у формі добровільного страхування життя визначаються чинним законодавством, умовами конкретного договору страхування життя та Правилами добровільного страхування життя (нова редакція).

Істотні умови страхування (розміри страхової суми, страхового тарифу, страхового платежу тощо), в т.ч. вартість послуги із добровільного страхування життя, повідомляються клієнту шляхом його ознайомлення із умовами договору добровільного страхування життя, що надається останньому до моменту укладання такого Договору.

3. Інформація щодо вартості/ціни фінансових послуг, що надаються фінансовою установою, а також, конкретного розміру загальної суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити за фінансову послугу клієнт, включно з податками. Вартість фінансової послуги визначається відповідно до Закону України «Про страхування» та Правил добровільного страхування життя. Платою за надання страхових послуг (їх вартістю) є страховий платіж (страховий внесок, страхова премія), який страхувальник зобов’язаний сплатити страховику згідно з умовами договору страхування.
Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Розмір страхового платежу Клієнта визначається у кожному випадку індивідуально з урахуванням відповідної статистики настання страхових випадків ата величини інвестиційного доходу, яка повинна зазначатися у договорі страхування.

Конкретний розмір страхового тарифу та, відповідно, страхового платежу визначається індивідуально в кожному договорі страхування та може коливатися у значному діапазоні. Також, розмір страхового платежу залежить від страхового покриття (переліку ризиків, на випадок настання яких здійснюється страхування), територіальних меж дії страхового покриття, строку
дії договору, індивідуальних особливостей застрахованої особи (стан здоров’я, наявність критичних або хронічних хвороб, характер зайнятості (роботи) особи) та інших чинників.

У разі здійснення фінансовою установою страхової виплати або виплати викупної суми, у отримувача такої виплати, може виникнути обов’язок щодо сплати передбачених законодавством податків та зборів в залежності від виду договору страхування життя, суми виплати, податкового режиму отримувача та інших чинників.

У разі здійснення вказаних виплат (з яких повинні бути сплачені відповідні податки) на користь фізичної особи, фінансова установа, самостійно, у порядку, визначеному чинним законодавством (у якості податкового агента), здійснює утримання та сплату необхідних податків за таку фізичну особу.

4. Інформація щодо договору про надання фінансових послуг (договору добровільного страхування життя):

Відповідно до положень чинного законодавства України та Розділу 21 «Особливі умови» Правил добровільного страхування життя Страхувальник має право відмовитися від Договору страхування протягом 14 календарних днів з дати його укладання. У такому випадку сплачений Страховий внесок (страхова премія, страховий платіж) підлягає поверненню в повному обсязі протягом 30 календарних днів з дати отримання Страховиком відповідної заяви, якщо інше не передбачено Договором страхування. Відповідно до положень чинного законодавства України та Розділу 18 «Припинення дії договору
страхування» Правил добровільного страхування життя дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору. Дія Договору не може бути припинена Страховиком достроково, якщо на це немає згоди Страхувальника, який виконує всі умови Договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами Договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії Договору страхування здійснюється виплата викупної суми, розрахунок якої здійснюється згідно Правил, якщо інше не визначено Договором страхування.

Викупна сума – це грошова сума, яка виплачується Страховиком Страхувальнику у разі дострокового припинення дії Договору страхування у випадках, визначених Правилами та Договором страхування, та розраховується актуарно на день припинення Договору страхування.

Загальний порядок внесення змін та доповнень до договору страхування викладено у вищезгаданих Правилах добровільного страхування життя (Розділ 16 «Внесення змін в договір страхування»). Умови конкретних договорів страхування, щодо вказаного порядку внесення змін та доповнень, можуть відрізнятися від відповідних положень, вказаних у Правилах добровільного страхування життя.

5. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Захист прав споживачів в ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» здійснюється завдяки високій якості обслуговування клієнтів та неухильному дотриманню вимог положень Закону України «Про захист прав споживачів» та інших законодавчих актів, що регулюють питання захисту прав споживачів.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги визначений Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; «Про страхування»; «Про захист прав споживачів» та відображені в Правилах страхування життя ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» і договорах страхування життя, які укладаються зі страхувальниками в межах, затверджених Компанією, програм страхування життя.

Згідно п. 20.1. Правил добровільного страхування життя спори за Договором страхування між Страхувальником та Страховиком вирішуються шляхом переговорів. Якщо переговори по спірним питанням не дадуть результату, вирішення спорів здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Крім того, з метою побудови цивілізованих відносин між споживачами та надавачами фінансових послуг та запровадження механізму альтернативного вирішення спорів споживачів на страховому ринку, ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», з початку 2020 року є учасником Офісу страхового примирителя в рамках структури Громадської організації «Інститут Громадянських Свобод». ГО «ІГС» створено у 2017 році з метою сприяння побудові суспільних відносин на принципах свободи, демократії,
верховенства права, шанування прав людини та засадничих свобод.

Споживачі страхових послуг можуть звернутися до Офісу страхового примирителя за отриманням неупередженої консультації стосовно незадоволених страховими компаніями скарг, а також розв’язати спір зі страховою компанією без звернення до суду – швидко, безоплатно та професійно.

З огляду на специфіку послуг страхування не наводиться інформація про:

– мінімальний строк дії договору страхування;
– неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;
– наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства;
– наявність права дострокового виконання договору, так як все, перелічене у вищенаведеному списку, до надання послуг страхування не застосовується або не передбачене чинним законодавством України.

Cтаття 12-1. Розкриття інформації
1) Інформація про повне найменування Товариства:
українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ”; російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УКРАИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АСКА-ЖИЗНЬ”; англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “UKRAINIAN JOINT STOCK INSURANCE COMPANY ASKA-LIFE”. Про скорочене найменування Товариства:
українською мовою: ПрАТ “УАСК АСКА-ЖИТТЯ”;
російською мовою: ЧАО “УАСК АСКА-ЖИЗНЬ”;
англійською мовою: PrJSC “UJSIC ASKA-LIFE”.
2) інформація про ідентифікаційний код:

Код ЄДРПОУ:  24309647

3) інформація про місцезнаходження:

код території за КОАТУУ: 8038900000
адреса: 03186,м. Київ, Солом’янський район, вулиця Авіаконструктора Антонова, буд. 5.

4) фінансові послуги, що надаються фінансовою установою:

Страхування життя.

5) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

Власниками істотної участі в Компанії являються:
5.1. Юридична особа

Повне найменування Код Місцезнаходження Назва та адреса органу реєстрації % у статуному капіталі
SCM Finance limited Зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр за номером 195527 Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Нікосія, Республіка Кіпр Реєстратор компаній республіки Кіпр 55,666668

5.1.1.Відомості про юридичних осіб, які контролюються SCM FINANCE
LIMITED:

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється акціонером Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється акціонером Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється акціонером, %
Приватне акціонерне товариство “Українська акціонерна страхова компанія АСКА” 13490997 69005, п-т, Перемоги, буд. 97-А, м. Запоріжжя 89,091481

5.1.2 Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами

акціонерами:

Повне найменування юридичної особи акціонера Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, що здійснює контроль за акціонером Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за акціонером Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за акціонером Частка у статутному капіталі учасника акціонера, %
SCM FINANCE LIMITED зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр за номером 137516 SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED 28 Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1 st floor, Neapoli, 3107, Лимасол, Кипр 100
SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED зареєстрована в Республіці Кіпр, за номером 222759 SCM HOLDINGS LIMITED 28 Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1 st floor, Neapoli, 3107, Лимасол, Кипр 100
SCM HOLDINGS LIMITED 2437011891 Ахметов Рінат Леонідович *99/100
*Пряме володіння/опосередковане володіння
5.2 Фізична особа

Сосіс Олександр Йосипович,  % у статутному капіталі – 44,333321%.
5.2.1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються Сосісом Олександром Йосиповичем:

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється акціонером Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється акціонером Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється акціонером, %
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК АЛЬЯНС” 14360506 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 50 89,289006
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» 13490997 69005, п-т, Перемоги, буд. 97-А, м. Запоріжжя 10,501405
6)  відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи:

6.1 Склад Наглядової ради

Посада Статус ПІБ
Член наглядової ради акціонер Сосіс Олександр Йосипович
Член наглядової ради представник акціонера SCM FINANCE LIMITED Дугадко Ганна Олександрівна
Член наглядової ради представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» Пастухов Андрій Олександрович

6.2. Виконавчий орган.
Виконавчим органом Компанії, що здійснює управління її поточною діяльністю, є Генеральний
директор. Посаду Генерального директора займає Пантова Олена Борисівна.

7) відомості про відокремлені підрозділи:

Відокремленні підрозділи відсутні.

8) Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
8.1. Ліцензії

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія – страхова діяльність у формі добровільного страхування життя; серія та номер виданої ліцензії – Серія АВ № 500013; номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії – рішення про видачу ліцензії № 1661-СЖп від 06.06.2011 року; дата початку дії ліцензії – з 11.03.2004 року безстроково; інформація про переоформлення ліцензії – відомості відсутні; інформація про тимчасове зупинення ліцензії  – відомості відсутні; статус ліцензії  – чинна; дата анулювання ліцензії – відомості відсутні.

8.2. Відомості про державну реєстрацію юридичної особи:

8.2.1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», Серія А01 № 532218. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 21.04.2011 р.
8.2.2. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи – Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», Серія СТ № 252, видане 21.08.2004 р.

10) відомості про порушення провадження у справі про
банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Відомості відсутні

11) відомості про  ліквідацію фінансової установи:

Відомості відсутні

12) інша інформація:

Інформація емітента , Звіт про корпоративне управління

Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення Договору страхування життя за програмою «Парасолька». Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 23.06.2022 № 6-М
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення Договору добровільного страхування життя за програмою: «Страхування життя від нещасного випадку». Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 23.06.2022 № 7-М
ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ CТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ «Парасолька». Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 25.08.2021 № 12-М
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за програмою страхування «СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ» (з розстроченим або річним платежем) для страхувальників – клієнтів банку. Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 01.08.2021 № 10-М
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за программою страхування «СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ» для страхувальників – клієнтів банку. Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 03.03.2021 № 04-М
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за програмою страхування «Лікарняний лист» для страхувальників – клієнтів банку. Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 03.03.2021 № 03-М
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за програмою страхування «СтопКоронавірус» (з розстроченим платежем). Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 01.02.2021 № 02-М
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за програмою страхування «СтопКоронавірус плюс» (з розстроченим платежем). Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 01.02.2021 № 02-М
Публічна пропозиція ПРаТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за програмою страхування «СтопКоронавірус». Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 07.12.2020 № 17-М
Публічна пропозиція ПРаТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за програмою страхування «СтопКоронавірус плюс». Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 07.12.2020 № 17-М
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя членів родини за програмою страхування «СтопКоронавірус – сім’я» для страхувальників – клієнтів АТ «ПУМБ»
Офіційні правила акції «СтопКоронавірус з подарунком - доступ до Сервісу «ЛІКАР ОНЛАЙН»
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за програмою страхування «СтопКоронавірус». Скасована Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 07.12.2020 № 17-М
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за програмою страхування «СтопКоронавірус плюс». Скасована Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 07.12.2020 № 17-М
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за програмою страхування «СтопКоронавірус » - ПУМБ
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору добровільного страхування життя за програмою: «СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ»
Програма проведення заходів рекламного характеру ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» з подарунком
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладання договору страхування життя за програмою (Для договорів, укладених з 28.12.2018 р.)
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладання договору страхування життя за програмою (Для договорів, укладених з 01.08.2018 р.)
Публічна пропозиція ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладання договору страхування життя за програмою (Для договорів, укладених з 08.12.2017 р.)
Публічна пропозиція ПРАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на укладення договору страхування життя за програмою
Публічна пропозиція ПрАТ «РЕНЕСАНС-ЖИТТЯ» на укладення договору страхування життя за програмою