Інформація для ознайомлення

Згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

 

Стаття 12. Право клієнта на інформацію.

2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг:

Істотні умови страхування (розміри страхової суми, страхового тарифу, страхового платежу тощо), в т.ч. вартість послуги із добровільного страхування життя, повідомляються клієнту шляхом його ознайомлення із умовами договору добровільного страхування життя (далі - Договір), що надається останньому до моменту укладання такого Договору. 

Вартість фінансової послуги визначається відповідно до Закону України «Про страхування» та Правил добровільного страхування життя (нова редакція) (далі - Правила).

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

Відповідно до Закону України «Про страхування», Положення «Про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя», Страховик має право здійснювати кредитування Страхувальників у межах викупної суми та під її заставу на момент видачі кредиту та на строк, що не перевищує період, який залишився до закінчення дії договору страхування життя.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

Оподаткування страхових виплат згідно Податкового кодексу України,
якщо Вигодонабувачем виступає фізична особа:

 

Страховий випадок

Умови і ставки оподаткування:

Довгостроковий договір

Короткостроковий договір

Дожиття

(разова виплата)

Якщо Вигодонабувач НЕ є Страхувальником, то з 60% суми страхової виплати за ставками 18%+ військовий збір.

НЕ оподатковується

 

Якщо Вигодонабувачє Страхувальником, то
з 60% від різниці між розміром страхової виплати та внесеними страховими платежами за ставками 18%+ військовий збір.

Ануїтетні виплати

 

Якщо Вигодонабувач не досяг повноліття або у віці70 роківі старше - НЕ оподатковується.

Якщо Вигодонабувач молодше 70 років, то з 60% від розміру страхової виплати за ставками18%+ військовий збір.

Інвалідність 1 групи

НЕ оподатковується

Смерть

ЗА СТАВКАМИ ПОДАТКУ НА СПАДЩИНУ

а) Якщо Вигодонабувачем є спадкоємцем 1 черги, інвалідом I групи, дитиною-сиротою, дитиною без батьківської опіки, то за ставкою 0%.

б) Якщо Страхувальник резидент, а Вигодонабувач нерезидент та навпаки, за ставкою 18%+ військовий збір.

в) Інші Вигодонабувачі, за ставкою 5%, окрім тих, що визначені вище.

 

Оподаткування викупних сум згідно Податкового кодексу України,

якщо Вигодонабувачем виступає фізична особа:

Викупні суми

Довгостроковий договір

Короткостроковий договір

За ставками

18%+ військовий збір.

1. Якщо НЕ перевищує розмір внесених платежів –

НЕ оподатковується;

2. Якщо перевищує розмір внесених платежів:

Викупна сума  - Внесені платежіза ставками 18%+ військовий збір.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

Відповідно до положень чинного законодавства України та Розділу 17 «Припинення дії договору страхування» Правил добровільного страхування життя (нова редакція) дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору.

Дія Договору не може бути припинена Страховиком достроково, якщо на це немає згоди Страхувальника, який виконує всі умови Договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами Договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії Договору страхування здійснюється виплата викупної суми, розрахунок якої здійснюється згідно Правил, якщо інше не визначено Договором страхування.

Викупна сума – це грошова сума, яка виплачується Страховиком Страхувальнику у разі дострокового припинення дії Договору страхування у випадках, визначених цими Правилами та Договором страхування, та розраховується актуарно на день припинення Договору страхування.

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

         Згідно п. 19.1. Правил спори за Договором між Страхувальником та Страховиком вирішуються шляхом переговорів. Якщо переговори по спірним питанням не дадуть результату, вирішення спорів здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

Державна інспекція Україниз питаньзахисту прав споживачів:

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченко 3

Телефон довідкової телефонної служби:

(044) 2343946, (044) 2349907

E-mail: info@nfp.gov.ua,

Офіційний сайт: http://www.nfp.gov.ua

03680, м. Київ-150, вул. Горького, 174

Служба діловодства, тел.: (044) 5289438

Телефон «гарячої лінії», тел.: (044) 5289244, (fax) 5285600

E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua  

Офіційний сайт: http://www.dsiu.gov.ua

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

Розмір агентської винагороди ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» у разі пропонування фінансових послуги, що надаються іншими фінансовими установами (наприклад послуги із ризикового страхування) визначається у раніше укладених договорах на підставі досягнутих домовленостей між ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» та такими фінансовими установами.

Компанія доводить до відома споживачів фінансових послуг наступну інформацію:

Cтаття 121.

1) інформація про повне найменування:

  •  українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ”;
  •  російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УКРАИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АСКА-ЖИЗНЬ ”;
  •  англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “UKRAINIAN JOINT STOCK INSURANCE COMPANY ASKA-LIFE”.

Скорочене найменування Товариства:

  • українською мовою: ПрАТ “УАСК АСКА-ЖИТТЯ”;
  • російською мовою: ЧАО “УАСК АСКА-ЖИЗНЬ”;
  • англійською мовою: PrJSC “UJSIC ASKA-LIFE”.

2) інформація про ідентифікаційний код:

Код ЄДРПОУ:  24309647

3) в інформації про місцезнаходження:

код території за КОАТУУ: 8038900000

адреса: 03186,м. Київ, Солом’янський район, вулиця Авіаконструктора Антонова, буд.5.

4) фінансові послуги, що надаються фінансовою установою:

Страхування життя.

5)відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

Власниками істотної участі в Компанії являються:

5.1. Юридична особа

Повне найменування

Код

Місцезнаходження

Назва та адреса органу реєстрації

% у статутному капіталі

SCM FINANCE

LIMITED

зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр за номером 195527

Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Нікосія, Республіка Кіпр

Реєстратор Компаній Республіки Кіпр

55,666668

5.1.1.Відомості про юридичних осіб, які контролюються SCM FINANCE LIMITED:

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється акціонером

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється акціонером

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється акціонером, %

Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА"

13490997

69005, п-т, Перемоги, буд. 97-А, м. Запоріжжя

89,091481

5.1.2 Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – акціонерами:

Повне найменування юридичної особи акціонера

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, що здійснює контроль за акціонером

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за акціонером

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за акціонером

Частка у статутному капіталі учасника акціонера, %

SCM FINANCE LIMITED

зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр за номером 137516

SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED

Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Нікосія, Республіка Кіпр

100

SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED

зареєстрована в Республіці Кіпр,  за номером 222759

SCM HOLDINGS LIMITED

Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Нікосія, Республіка Кіпр

100

SCM HOLDINGS LIMITED

2437011891

Ахметов Рінат Леонідович

-

*99/100

*Пряме володіння/опосередковане володіння

5.2 Фізична особа

Сосіс Олександр Йосипович,  % у статутному капіталі - 44,333321%.

5.2.1.Відомості про юридичних осіб, які контролюються Сосісом Олександром Йосиповичем:

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється акціонером

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється акціонером

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється акціонером, %

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРІНТ-МЄДІА»

31714744

82048, м.Донецьк, проспект Титова, буд.15

50

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-КРУГ ЛТД»

13490170

83055, м.Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд.3

65

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКРВАНИЙ  КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

35918387

01010, м.Київ, вул. Суворова, буд. 4

100

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"

14360506

 

04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 8, корпус 16-А

 

86,57

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА»

13490997

69005, п-т, Перемоги, буд. 97-А, м. Запоріжжя

10,501405

 

6)  відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

6.1 Склад Наглядової ради

Посада

Статус

ПІБ

Член  наглядової ради

акціонер

Сосіс Олександр Йосипович

Член  наглядової ради

представник акціонера SCM FINANCE LIMITED

Дугадко Ганна Олександрівна

Член  наглядової ради

представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»

Пастухов Андрій Олександрович

6.2. Виконавчий орган.

Виконавчим органом Компанії, що здійснює управління її поточною діяльністю, є Генеральний директор. Посаду Генерального директора займає Пантова Олена Борисівна.

 

7) відомості про відокремлені підрозділи:

Відокремленні підрозділи відсутні.

 

8) Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

8.1. Ліцензії

вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія – страхова діяльність у формі добровільного страхування життя;

серія та номер виданої ліцензії – Серія АВ № 500013;

номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії – рішення про видачу ліцензії № 1661-СЖп від 06.06.2011 року;

дата початку дії ліцензії – з 11.03.2004 року безстроково;

інформація про переоформлення ліцензії – відомості відсутні;

інформація про тимчасове зупинення ліцензії  – відомості відсутні;

статус ліцензії  – чинна;

дата анулювання ліцензії – відомості відсутні.

8.2.Відомості про державну реєстрацію юридичної особи

8.2.1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», Серія А01 № 532218. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 21.04.2011 р.

8.2.2. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи – Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», Серія СТ № 252, видане 21.08.2004 р.

 

9) річна фінансова та консолідована фінансова звітність.

10) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

 Відомості відсутні

 

11) відомості про  ліквідацію фінансової установи:

Відомості відсутні

 

 12) інша інформація:

Інформація емітента , Звіт про корпоративне управління